zadzwoń do nas

+48 606 767 965

Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA I ZASADY KONSERWACJI PRODUKTU

Gratulujemy trafnego wyboru i dziękujemy za zakup produktu z bogatej oferty wyrobów producenta altan "ZRB Paweł Chrzan".

Drewno jako materiał pochodzenia biologicznego, posiada specyficzne właściwości takie jak zdolność do kurczenia, pęcznienia i paczenia.
Zapobiegamy tym procesom już na etapie przecierania drewna w optymalny sposób, a następnie poprzez suszenie komorowe drewna w kontrolowanych warunkach ,obróbkę na nowoczesnych liniach produkcyjnych, oraz naniesienie powłok ochronnych, zabezpieczających drewno przed wpływem warunków atmosferycznych i działaniem organizmów niszczących drewno.

 1. "ZRB Paweł Chrzan" udziela gwarancji na swoje wyroby w okresie liczonym od daty zakupu, wydania, dostawy, lub zakończenia montażu, o ile został on zlecony firmie "ZRB Paweł Chrzan" przez Kupującego wraz z zamówionym wyrobem,
 2. Producent, gwarantuje, że wyrób jest wolny od wad fizycznych,
 3. Firma "ZRB Paweł Chrzan": zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad wyrobu lub jego wymiany na wolny od wad w obowiązującym terminie,
 4. Gwarancja na niżej wymienione wyroby wynosi 24 miesiące:
  1. altany,
  2. domki letniskowe,
  3. drewutnie,
  4. domki narzędziowe,
  5. domki drewniane,
  6. mostki,
  7. inne wyroby z drewna wykonane w naszym zakładzie,
 5. Na powłoki malarskie "Nelf" udziela się gwarancji tylko wtedy, gdy będą przestrzegane zalecania określone przez producenta impregnatu,
 6. Na gonty używane do pokryć dachowych udziela się 24 miesiące gwarancji,
 7. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest wypełniona karta gwarancyjna, którą producent rejestruje w swoim systemie,
 8. Zgłoszenia reklamacji można dokonać: osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, listownie. W korespondencji należy podawać dokładne, czytelne dane osobowe i adresowe,
 9. Gwarant zobowiązuje się do:
  1. usunięcia wad wyrobu,
  2. naprawy wyrobu,
  3. wymiany wyrobu na wolny od wad,
  4. zwrotu zapłaty i odebrania wadliwego wyrobu
 10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe wyrobu spowodowane niewłaściwym transportem,- za wyjątkiem transportu pojazdami producenta- magazynowaniem lub nie zastosowaniem się do jego zaleceń w zakresie konserwacji i montażu wyrobu,
 11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem wyrobu użytkowaniem,
 12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający pomiędzy dniem zgłoszenia wady a dniem w którym ją usunięto,
 13. Rozpatrzenie reklamacji i usunięcie wad wyrobu nastąpi nie później niż w okresie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji,
 14. Usunięcie wad wyrobu bądź jego wymiana następuje nie później niż w ciągu 7 dni od końca okresu na rozpatrzenie reklamacji,
 15. Gwarancją objęte są wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy,
 16. Nie uznaje się za wady zdrowych sęków oraz naturalnych mikropęknięć drewna, zachodzących podczas procesu użytkowania drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna .Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu.
 17. Nie stanowią wad będących podstawą gwarancji zmiany wyrobu spowodowane jego użytkowaniem.
 18. Producent altan i farby Nelf zaleca obowiązkowe malowanie produktu w ciągu miesiąca od zamontowania.
 19. Okres gwarancji ulega skróceniu w przypadku nie zachowania przez kupującego terminu kolejnego, zalecanego przez producenta malowania wyrobu "Nelf" w okresie do 1 miesięca od daty wydania ,dostawy, montażu wyrobu.
 20. Kupujący zgłaszając reklamację akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji "ZRB Paweł Chrzan".